POLITIKA E MBROJTJES DHE TË PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE


1 – Informacion i përgjithshëm:

Për Fİ DENT, është shumë e rëndësishme të mbroni dhe siguroni të dhënat tuaja personale që nga momenti kur hyni në këtë faqe interneti. Fİ DENT merr masat e nevojshme për këtë dhe përpunon të dhënat tuaja personale kur është e nevojshme në përputhje me legjislacionin përkatës.

Ky Tekst Sqarues mbi Politikën e Mbrojtjes dhe Përpunimit të të Dhënave Personale përmban rregullat në lidhje me mbledhjen dhe/ose shpërndarjen e të dhënave dhe politikën e privatësisë që do të bëhet që nga momenti i internetit me zgjerimin https://www.fident.com.tr/ aksesohet; Është përgatitur për të informuar vizitorët tanë dhe palët e treta që përdorin faqen tonë të internetit për të përmbushur detyrimin e ndriçimit të parashikuar në nenin 10 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698 (“Ligji”).

Fİ DENT rezervon gjithmonë të drejtën të ndryshojë këtë tekst për t’iu përshtatur ndryshimeve të nevojshme në rast se legjislacioni në fuqi ose qëllimet e përpunimit dhe përpunimit të të dhënave ndryshojnë.

2- Kontrolluesi i të dhënave:

Për sa i përket të gjitha të dhënave tuaja personale të përpunuara nga Fİ DENT, kontrolluesi i të dhënave është Fİ DENT Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri A.Ş. Si kontrollues i të dhënave, FI DENT është personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale të përcaktuara në legjislacionin përkatës, cili është qëllimi i përpunimit, cilat do të jenë karakteristikat e përpunimit dhe transferimit, ngritjen dhe menaxhimin e sistemit të regjistrimit të të dhënave. . Identiteti dhe informacionet e kontaktit të Fİ DENT janë si më poshtë:

Titulli : Fİ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Numri i takses :

Adresë : Cumhuriyet Mah Atatürk Bulv. İstiklal Cad 1/1 Dükkan 53 Beylikdüzü, 34520 Beylikduzu/İstanbul

Telefoni : (0212) 872 82 34

E-Mail : info@fident.com.tr

3- Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale:

Fİ DENT mund të regjistrojë, ruajë dhe/ose klasifikojë, përpunojë dhe transferojë të dhënat personale të vizitorëve të tij në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe të kufizuar me atë.

Fİ DENT kërkon disa të dhëna personale nga vizitorët e tij gjatë procesit të regjistrimit në formularin e kontaktit. Në formularët në faqen tonë, vizitorit tonë mund t’i kërkohet të fusë të dhëna personale si emri, mbiemri, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit. Përveç kësaj, duke përdorur faqen tonë të internetit me shtesën https://www.FI DENT.com/, adresa IP dhe informacioni i shfletuesit merren gjithashtu përmes cookies.

4-Mënyra e mbledhjes së të dhënave personale dhe arsyeja ligjore:

Fİ DENT përpunon dhe mbron të dhënat tuaja personale siç kërkohet në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi në vendin tonë, veçanërisht Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698. Fİ DENT regjistron të dhënat personale të përdoruesve që vizitojnë faqen e internetit për të përmbushur detyrimet e tyre sipas ligjit nr. 6698 për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Kodit Penal Turk.

5- Përdorimi i Cookies:

FI DENT përdor Cookies dhe teknologji të ngjashme në mënyrë që vizitorët e saj të përfitojnë nga faqja e internetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Fİ DENT, me cookies që përdor, për të siguruar ose rritur sigurinë e informacionit të shfletimit të përdoruesve, zakoneve të përdorimit të faqes dhe informacionit të historisë së përdorimit, për të përcaktuar efikasitetin e shërbimit dhe zonën e përdorimit, për të dhënë reklama që mund të tërheqin vëmendjen e vizitorëve të saj. , për të ndryshuar përmbajtjen dhe produktet në faqen e internetit sipas zakoneve të vizitorëve dhe/ose për të identifikuar përmirësime dhe/ose preferenca.

Të gjithë përdoruesit që vizitojnë faqen e internetit brenda fushës së informacionit të përmbajtur në Politikën e Cookies të Fİ DENT kanë të drejtë të kontrollojnë cookies duke bërë ndryshime në cilësimet e shfletuesit të tyre.

6- Ndarja e të dhënave personale:

Fİ DENT transferon të dhënat personale që përpunon për qëllimet e sipërpërmendura vetëm te palët e treta brenda kuadrit të rregulloreve ligjore dhe pëlqimit dhe lejes së shprehur që merr nga personat përkatës. Përveç këtyre, të dhënat personale nuk ndahen në asnjë mënyrë dhe të dhënat personale mund të ndahen vetëm kur kërkohet me ligj dhe/ose brenda kuadrit të informacionit të kërkuar nga institucionet publike. Fİ DENT merr të gjitha masat e nevojshme teknike dhe administrative të përcaktuara në Ligj për të shmangur çdo shkelje të të drejtave apo sigurisë në procedurat e transferimit të të dhënave. FI DENT nuk mban përgjegjësi për çdo shkelje ose humbje të të drejtave që mund të ndodhë për shkak të personit, institucionit ose organizatës me të cilin FI DENT ndan të dhëna në përputhje me legjislacionin aktual, duke mos marrë masat e nevojshme paraprake.

7- Periudha e ruajtjes dhe fshirja e të dhënave personale:

Të gjitha të dhënat personale të specifikuara në këtë tekst mbrohen në përputhje me legjislacionin gjatë periudhave të ruajtjes së detyrueshme ligjore dhe ruhen për periudhën e nevojshme për realizimin e aktiviteteve dhe qëllimeve të deklaruara në lidhje me këto të dhëna. Të dhënat personale të cilave u ka skaduar periudha e ruajtjes së detyrueshme ligjore dhe ka skaduar qëllimi i përdorimit fshihen nga Fİ DENT në përputhje me dispozitat e Rregullores për Fshirjen, Shkatërrimin ose Anonimizimin e të Dhënave Personale, në përputhje me nenin 7 të Ligjit për Mbrojtjen. i të Dhënave Personale nr.6698. bëhen anonime ose anonime.

8- Të drejtat ligjore, përdorimi dhe aplikimi i personit përkatës:

Personat e lidhur në lidhje me të gjitha të dhënat personale të përpunuara nga Fİ DENT dhe të specifikuara në këtë tekst mund të përdorin gjithmonë të drejtat e tyre ligjore, të kërkojnë informacion dhe të kontaktojnë Fİ DENT për çdo pyetje ose mendim për të cilin janë kureshtarë. Të gjithë personat përkatës, të dhënat personale të të cilëve përpunohen nga FI DENT;

  • Ju mund të mësoni nëse të dhënat personale përpunohen rreth tyre,
  • Nëse ka ndonjë të dhënë personale të përpunuar, ajo mund të kërkojë informacion në lidhje me të,
  • Ju mund të mësoni për çfarë qëllimi përpunohen të dhënat tuaja personale dhe nëse ky qëllim respektohet,
  • Ju mund të mësoni nëse të dhënat personale i janë transferuar ndonjë pale apo institucioni të tretë brenda apo jashtë vendit, dhe nëse po, kush janë ata,
  • Në rast të përpunimit jo të plotë ose të pasaktë të të dhënave personale, mund të kërkohet plotësimi ose korrigjimi i tyre,
  • Ju mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale brenda fushëveprimit të ligjit përkatës,
  • Nëse ai kërkon korrigjimin, plotësimin ose fshirjen e të dhënave të tij personale, ai mund të kërkojë që këto t’u njoftohen palëve të treta të cilave u bëhet transferimi,
  • Si rezultat i një analize të bërë përmes të dhënave personale të përdorura për të, ai mund të mësojë nëse ka ndonjë rezultat kundër tij,
  • Nëse ata pësojnë një humbje për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave të tyre personale, ata mund të kërkojnë që ky dëm të korrigjohet.

9- Marrëdhënia me faqet e internetit:

Përmbajtja e https://www.fident.com.tr/  mund të përmbajë lidhje që çojnë herë pas here në faqe të ndryshme interneti. Rreziqet e marra nga përdorimi i lidhjeve të dhëna në faqet e tjera të internetit i përkasin Përdoruesve. Saktësia e informacionit në zonën ku drejtohen këto lidhje, cilësia e lidhjeve të ofruara në faqet janë hetuar nga FI DENT dhe nuk është bërë asnjë gjykim për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. FI DENT këshillon gjithmonë të gjithë përdoruesit e tij që të vizitojnë faqen e politikave të privatësisë së lidhjeve të tjera të uebsajtit.

Personat përkatës kanë të drejtat ligjore të lartpërmendura, duke dërguar një e-mail në adresën e Fİ DENT, që është kontrolluesi i të dhënave, me shkrim me emrin, mbiemrin, nënshkrimin dhe adresën e tyre të specifikuar, ose duke dërguar një e-mail. në adresën info@fident.com.tr ose me metoda të tjera të përcaktuara në ligj. Ata mund ta përdorin kur të duan duke e transmetuar.


Right Menu IconRight Menu Icon